Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie im. Marii Dąbrowskiej

Oferta edukacyjna

W szkole uczy się 214 uczniów w 10 oddziałach, z tego w klasie zerowej 25 uczniów, w kształceniu zintegrowanym  5 oddziałów i 4 odziały klas IV-VI .

Zatrudnionych jest 21 nauczycieli różnych specjalności oraz 10 pracowników administracji i obsługi.

 • Wyższe wykształcenie kierunkowe posiada 24 nauczycieli
 • Ukończone studia podyplomowe – 15 nauczycieli
 • Ukończone studia podyplomowe trenerskie – 2 nauczycieli
 • Ukończone kursy kwalifikacyjne – 10 nauczycieli

Status zawodowy nauczycieli:

 • Nauczyciel dyplomowany – 16 osób
 • Nauczyciel mianowany – 5 osoby
 • Nauczyciel kontraktowy – 3 osoby

Kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze przygotowana do pracy w zreformowanej szkole. Nauczyciele ustawicznie doskonalą się w licznych formach zewnętrznych, jak i w ramach systemu wewnątrzszkolnego.

Rada Pedagogiczna przy udziale rodziców i uczniów wypracowała program rozwoju szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy i statut szkoły.
Zespoły samokształceniowe opracowały przedmiotowe systemy oceniania i umowy przedmiotowe z uczniami.

Naszym uczniom stwarzamy możliwości wyrównywania braków edukacyjnych. Służą temu zespoły korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne rewalidacyjno – wychowawcze i rehabilitacyjne. Pomoc diagnostyczną i instruktażową otrzymujemy z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wady postawy korygowane są na bezpłatnych zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Przygotowaniu wychowanków do pełnienia różnorodnych ról w dorosłym życiu sprzyja kształtowanie postaw współodpowiedzialności za lokalne środowisko. Jesteśmy organizatorami uroczystości i imprez środowiskowych, takich jak: jasełka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, i inne…

Współuczestniczymy w przedsięwzięciach samorządowych (święta i uroczystości o charakterze państwowym, turnieje, konkursy…).

NAUCZANIE SPECJALNE

Ideą naszej szkoły jest to, aby wszystkie dzieci również niepełnosprawne, potrafiły w pełni wykorzystać swoje możliwości rozwojowe, osiągać sukcesy dydaktyczne i móc uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej.

Nauczyciele specjalni przygotowani są do pracy z takimi uczniami. Mimo tego, że formalnie nasza szkoła nie jest placówką integracyjną, w praktyce są u nas dzieci wymagające specjalistycznej pracy (np. autystyczne, z upośledzeniem umysłowym itp.) i one właśnie są objęte szczególną opieką, m. in. zajęciami rewalidacyjnymi.

Zajęcia takie mają na celu:

 • wyrównywanie niedoborów powstających w wyniku deficytów rozwojowych, zaburzeń w zachowaniu, chorób,
 • podniesienie poczucia własnej wartości dziecka,
 • znalezienie jego mocnych stron.

BAZA DYDAKTYCZNA

Szkoła jest pięknie wkomponowana w osiedle Dywizjonu 303. Obok znajduje się park. Jesteśmy małą, kameralną placówką. Klasy są nieliczne i żaden uczeń nie jest anonimowy. Dbamy o rozwój emocjonalno-społeczny naszych wychowanków prowadząc zajęcia psychoedukacyjne, a tym samym zapobiegamy wszelkim przejawom patologii.

SP 52 dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, multimedialną pracownią językową. Posiadamy salę gimnastyczną, salę specjalnie przeznaczoną do gimnastyki korekcyjnej.

Na terenie szkoły znajduje się:

 • gabinet pedagoga,
 • gabinet doradcy metodycznego,
 • świetlica,
 • gabinet terapii pedagogicznej,
 • pracownia komputerowa,
 • stołówka,
 • biblioteka,
 • boiska szkolne,
 • boisko wielofunkcyjne,
 • sklepik,
 • gabinet lekarski.

Uczniowie nasi już od klasy pierwszej uczą się języków obcych. Również wtedy rozpoczynają swą edukację w pracowni komputerowej uczęszczając na zajęcia komputerowe’.
Od klasy pierwszej uczniowie uczestniczą w zajęciach w Parku Wodnym oraz uczą się tańca towarzyskiego.
Dbamy o to, aby wszystkie dzieci mogły zjeść drugie śniadanie w odpowiednich warunkach, dlatego też druga przerwa międzylekcyjna stała się u nas tradycyjnie „przerwą śniadaniową”.
Na zajęciach pozalekcyjnych nasi milusińscy mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Jest to także doskonała okazja dla nauczyciela, aby poznał swoich podopiecznych w warunkach „pozalekcyjnych”, a dla dzieci – możliwość spotkania w gronie rówieśników i nawiązania ściślejszej przyjaźni.
Dzięki zaangażowaniu oraz ścisłej współpracy nauczycieli i rodziców uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych, a także w zawodach sportowych różnego szczebla.

Ważne strony:

unicef

Nasze projekty:

cybernauci unicef starsr starsr starsr wspolpraca

Partnerzy szkoły:

gim36 30lo p_dzielnica harcerze baner1a-1-e1515336938364

Nasze certyfikaty

zdrowie zdrowie zdrowie